جشن ده سالگی کلاب هاوس پردیس

جشن دهمین سالگی کلاب هاوس پردیس 

 شنبه 27 نوامبر